Ai có quyền quyết định cao nhất trong công ty?

Trong công ty có rất nhiều chức danh quản lý như: Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch, Giám đốc điều hành (CEO),… Vậy ai là người có quyền quyết định cao nhất?

Thông thường, trong công ty TNHH Một Thành Viên do cá nhân làm chủ sở hữu, chủ sở hữu sẽ đồng thời là Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của công ty. Do đó, tất cả quyền quyết định đều tập trung vào tay người này. Nên bài viết này sẽ không phân tích loại hình công ty tnhh một thành viên.

Trong công ty TNHH Hai thành viên trở lên và Công ty cổ phần thì chủ sở hữu là nhiều người, do đó sẽ phân biệt hai tư cách. Theo kiến thức thông thường, mọi người sẽ hiểu trong công ty có các tư cách sau:

 • Giám đốc (Tổng Giám đốc) là người đại diện theo pháp luật
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chủ tịch Hội đồng thành viên là người có quyền quyết định cao nhất. (Hội đồng thành viên là tập hợp tất cả những thành viên góp vốn trong Công ty TNHH Hai thành viên trở lên. Đại hội đồng cổ đông là tập hợp tất cả những cổ đông sở hữu cổ phần trong Công ty Cổ phần. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý thường trực của công ty)

Vậy, Chủ tịch có phải là người có quyền quyết định cao nhất? – Câu trả lời là KHÔNG.

Chủ tịch chỉ là người đứng ra tổ chức cuộc họp Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị và Ký tên trong các Quyết định, Văn bản do Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị ban hành.

Tức là, Chủ tịch chỉ ký tên chứ không phải là người ra quyết định.

Quyền quyết định là ở tập thể – theo cơ chế Biểu quyết của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị.

1. QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tổng hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị có các quyền sau đây:

 • Quyết định chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh hằng năm, dự án đầu tư phát triển, giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ của công ty;
 • Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của công ty;
 • Thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn …% tổng giá trị tài sản của công ty (trên 35% đối với CTCP và 50% đối với Công ty TNHH) ;
 • Bầu/bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký-chấm dứt hợp đồng, quyết định mức lương thưởng của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác. Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 • Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
 • Tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty;

Do Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị hoạt động theo cơ chế biểu quyết nên Thành viên/Cổ đông nào nắm giữ số vốn càng cao thì sẽ có quyền quyết định càng lớn.

2. QUYỀN CỦA GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC)

Tên gọi Giám đốc hay Tổng giám đốc là do Doanh nghiệp tự quy định. Không phải Tổng giám đốc là lớn hơn Giám đốc mà là tuỳ theo công ty. Sau đây gọi chung là Giám đốc.

Tổng hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Giám đốc có các quyền sau:

 • Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
 • Ban hành quy chế quản lý nội bộ công ty – bổ nhiệm các chức danh quản lý nhỏ, tuyển dụng lao động;
 • Ký kết hợp đồng nhân danh công ty – trừ các Hợp đồng có giá trị lớn hơn …% tổng giá trị tài sản của công ty (trên 35% đối với CTCP và 50% đối với Công ty TNHH)

NHƯ VẬY:

Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị và Giám đốc ai có quyền cao hơn? – Tuỳ vấn đề

Những vấn đề lớn, mang tính chiến lược và ảnh hưởng tới vận mệnh công ty thì Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị sẽ có quyền quyết định.

Tuy nhiên, những vấn đề nhỏ, nội bộ hằng ngày, việc triển khai thực hiện các đường lối, dự án của Chủ sở hữu thì Giám đốc sẽ có quyền quyết định.

TÓM LẠI:

Để xem chức danh lớn hay nhỏ, có quyền cao hay thấp thì phải xem xét họ có đồng thời là tư cách gì hay không.

 • Nếu là Chủ tịch nhưng nắm giữ phần vốn góp nhỏ và không kiêm chức danh gì thì cũng không có quyền quyết định
 • Nếu là Giám đốc và nắm giữ trên 50% vốn góp công ty thì chắc chắn là người có quyền quyết định cao nhất.

Đồng thời, cũng phải đối chiếu trong Điều lệ công ty vì Luật Doanh nghiệp chỉ quy định cơ bản, còn Điều lệ sẽ quy định chi tiết hơn. Ví dụ CEO (Giám đốc điều hành) hay Founder chỉ là cách gọi tên các chức danh quản lý trong công ty và sẽ quy định quyền và nghĩa vụ trong Điều lệ. Các chức danh này không được quy định trong Luật Doanh nghiệp ./.

Leave a Reply

Contact Me on Zalo
0962610360