[P3] Nên thành lập Công ty Cổ phần hay Công ty TNHH?

Nên chọn loại hình doanh nghiệp nào khi thành lập?

Bạn có nhiều người cùng tham gia hoạt động kinh doanh nên phân vân không biết nên thành lập Công ty Cổ phần hay Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Chúng tôi sẽ phân tích ưu, nhược điểm của từng loại hình.

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có số lượng thành viên tối thiểu là hai và tối đa không vượt quá năm mươi. Công ty TNHH không được quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn. Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất ở Việt nam hiện nay.

Ưu điểm

 • Do có tư cách pháp nhân nên các thành viên công ty chỉ trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho người góp vốn;
 • Mô hình công ty nhỏ gọn, đơn giản hơn Công ty Cổ phần;
 • Số lượng thành viên công ty trách nhiệm không nhiều và các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau, nên việc quản lý, điều hành công ty không quá phức tạp;
 • Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty.

Nhược điểm:

 • Giới hạn số lượng thành viên tối đa là 50;
 • Khi thay đổi thành viên, thay đổi tỷ lệ vốn góp thì phải đăng ký với Sở Kế hoạch đầu tư (Công ty cổ phần thì không cần);
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn là doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh;
 • Việc huy động vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phiếu.

CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết;
 • Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa.

Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Ưu điểm:

 • Cơ cấu vốn của công ty cổ phần hết sức linh hoạt tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty. Khi thay đổi cổ đông hoặc thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần thì chỉ cần ghi trong Sổ đăng ký cổ đông lưu nội bộ mà không cần đăng ký tại Sở kế hoạch đầu tư.
 • Khả năng huy động vốn của công ty cổ phần rất cao thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng, đây là đặc điểm riêng có của công ty cổ phần;
 • Việc chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần là tương đối dễ dàng, do vậy phạm vi đối tượng được tham gia công ty cổ phần là rất rộng, ngay cả các cán bộ công chức cũng có quyền mua cổ phiếu của công ty cổ phần
 • Theo nhiều người, danh từ “Công ty Cổ phần” sẽ đem tới sự chuyên nghiệp, quy mô lớn hơn.

Nhược điểm:

 • Muốn thành lập công ty cổ phần, bắt buộc phải có từ 3 người trở lên;
 • Bộ máy tổ chức phức tạp hơn, gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Ban kiểm soát,….
 • Việc quản lý và điều hành công ty cổ phần rất phức tạp do số lượng các cổ đông có thể rất lớn, có nhiều người không hề quen biết nhau và thậm chí có thể có sự phân hóa thành các nhóm cổ động đối kháng nhau về lợi ích;
 • Việc thành lập và quản lý công ty cổ phần cũng phức tạp hơn các loại hình công ty khác do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật, đặc biệt về chế độ tài chính, kế toán.

Vì vậy, căn cứ vào mức vốn góp, vào lĩnh vực hoạt động và chủ thể thành lập doanh nghiệp lựa chọn một trong hai mô hình cho phù hợp.

Leave a Reply

Contact Me on Zalo
0962610360