Quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật

Chúng ta thường nghe nói một người nào đó là Giám đốc/ Tổng Giám đốc/ Chủ tịch công ty. Tuy nhiên không ít nhiều người hiểu rõ Người đại diện theo pháp luật của Công ty là ai và người này có những quyền và nghĩa vụ gì. 

I. Người đại diện pháp luật là ai trong Công ty?

Theo quy định của pháp luật, các chức danh có thể đứng người đại diện theo pháp luật bao gồm: Chủ tịch công ty, Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc, và các chức danh quản lý khác được quy định trong điều lệ công ty. 

Như vậy, không phải ai là Giám đốc cũng là Người đại diện theo pháp luật. Nếu Điều lệ Công ty quy định Chủ tịch Hội đồng thành viên là Người đại diện theo pháp luật thì Giám đốc chỉ là một chức danh quản lý trong công ty.

Để biết người đại diện theo pháp luật hiện nay là ai, bạn có thể truy cập vào Cổng thông tin Doanh nghiệp Quốc gia: dangkykinhdoanh.gov.vn và nhập Tên công ty/Mã số thuế thì có thể tra cứu chính xác.

Tham khảo: Hướng dẫn thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

II. Quyền của của Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2014: “là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật”.

Theo đó, người đại diện cho doanh nghiệp được phép đại diện công ty để ký kết giấy tờ, ký kết hợp đồng và làm cho hợp đồng kinh doanh có tính pháp lý và được bảo vệ trước pháp luật.

III. Nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Điều 14 của Luật Doanh Nghiệp quy định như sau:

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

  1. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
  2. Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
  3. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

IV. Một số lưu ý cần biết về Người đại diện theo pháp luật

  • Một công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật (tức là công ty được phép có nhiều người đại diện theo pháp luật)
  • Người đại diện theo pháp luật không nhất thiết là chủ sở hữu/thành viên công ty/cổ đông. (bạn có thể thuê người làm người đại diện theo pháp luật)
  • Người đại diện theo pháp luật có thể uỷ quyền cho người khác thực hiện một số hoặc toàn bộ quyền của mình, tuy nhiên phải chịu trách nhiệm về toàn bộ hành vi của người được mình uỷ quyền.
  • Trong vòng 10 ngày kể từ khi thay đổi người đại diện theo pháp luật, công ty phải có trách nhiệm thực hiện thủ tục Thông báo tại Sở kế hoạch đầu tư

./.

Leave a Reply

Contact Me on Zalo
0962610360