Tầm quan trọng của Điều lệ Công ty

Điều lệ công ty được xem là “luật riêng” của công ty, là sự thỏa thuận, cam kết giữa những người sáng lập/chủ sở hữu công ty. Điều lệ công ty do chủ công ty soạn thảo dựa trên những quy định của Luật doanh nghiệp để ấn định cách thức thành lập, tổ chức quản lý, hoạt động và giải thể công ty.

Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, công ty phải có bản dự thảo điều lệ công ty gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh và lưu trong hồ sơ công ty.

Tham khảo thêm các bài viết: Chuẩn bị thành lập công ty, Khi nào nên thành lập công ty., Thành lập công ty cần bao nhiêu tiền?

 

Nguyên tắc để xây dựng điều lệ công ty đó là:

– Không được trái với quy định  của pháp luật.

– Không được xâm phạm đến lợi ích của bên thứ ba.

– Tự nguyện và thỏa thuận trong giới hạn pháp luật quy định.

Nội dung chủ yếu của Điều lệ quy định tại Khoản 2 Điều 24 Luật doanh nghiệp 2020:

Điều lệ công ty bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;

d) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh. Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá từng loại cổ phần của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;

đ) Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;

e) Cơ cấu tổ chức quản lý;

g) Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật;

h) Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

i) Căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên;

k) Trường hợp thành viên, cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;

l) Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

m) Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

n) Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.”

Điều lệ công ty quan trọng ở chỗ, nó được xem như là “luật riêng” của công ty, tại đó chủ doanh nghiệp sẽ đưa ra những quy định, quy tắc giải quyết các vấn đề trong suốt vòng đời hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là về quyền và nghĩa vụ của thành viên trong công ty, cơ cấu tổ chức và phân cấp điều hành ở doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong quá trình thành lập công ty, chủ sở hữu thường ít quan tâm đến điều lệ và trong quá trình hoạt động phát sinh những vấn đề mà Điều lệ chưa quy định thì doanh nghiệp có thể sửa đổi, bổ sung để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp mình. Tất nhiên, những quy định trong điều lệ công ty phải nằm trong khuôn khổ của quy định pháp luật, nếu không sẽ đương nhiên vô hiệu và công ty luôn phải thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Chi tiết bài viết xem tại: 

 

 

Leave a Reply

Contact Me on Zalo
0962610360