Ý nghĩa của tỉ lệ phần vốn góp trong công ty

Tỷ lệ phần vốn góp là tỷ lệ giữa phần vốn góp của một thành viên và vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hoặc tỷ lệ cổ phần mà cổ đông nắm giữ trong công ty cổ phần.

Tỷ lệ phần vốn góp được xem là một trong những vấn đề quan trọng trong việc hình thành phát triển công ty và ảnh hưởng hầu hết đến các hoạt động của công ty.

Đối với từng công ty, lựa chọn tỷ lệ phần vốn góp tùy thuộc vào loại hình hoạt động của doanh nghiệp, nhu cầu góp vốn của mỗi thành viên, pháp luật không quy định bắt buộc % tỷ lệ vốn góp trong công ty. Tuy nhiên, cần phải lưu ý đến đến các con số tỷ lệ 65%, 51%, 36% để đảm bảo các quyền lợi của mình trong công ty.

>>Xem thêm về vốn điều lệ và tài sản góp vốn

(Ảnh minh họa tỷ lệ phần vốn góp)

Dựa trên cơ sở tỷ lệ vốn góp, các thành viên và cổ đông sẽ có khác biệt về lợi ích nhận được từ các quyền theo tỷ lệ, bao gồm các quyền:

– Quyền được chia lợi nhuận và cổ tức;

– Quyền ưu tiên mua phần vốn góp và cổ phần mới chào bán;

– Quyền được phân chia tài sản khi công ty giải thể hoặc phá sản;

– Quyền triệu tập, tham dự cuộc họp của cơ quan quản lý và biểu quyết thông qua nghị quyết, quyết định.

Đối với các quyền theo tỷ lệ phần vốn góp/cổ phần càng cao thì lợi ích thành viên và cổ đông nhận được sẽ càng nhiều. Đối với quyền của thành viên và cổ đông không dựa trên tỷ lệ thì quyền lợi nhận được của mỗi người là như nhau, không có tính quyết định trong công ty.

Vậy góp vốn với tỷ lệ nào được xem là an toàn và có tính quyết định?

Tỷ lệ vàng an toàn nhất để một cá nhân/tổ chức quyết định toàn bộ vấn đề, chi phối hoàn toàn công ty là 75% đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên; 65% đối với công ty cổ phần.

Bên cạnh đó, các tỷ lệ góp vốn được xem là tỷ lệ an toàn là 51% hoặc 36%, bởi vì:

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp đối với công ty cổ phần tỷ lệ 51% sẽ quyết định những vấn đề nhỏ; tỷ lệ 65% là điều kiện để quyết định được toàn bộ vấn đề trong công ty. Vì thế để tránh cho thành viên/cổ đông trong công ty tự mình quyết định những vấn đề chính thì con số 36% là tỷ lệ được phủ quyết, nhằm ngăn chặn sự thông qua những quyết định quan trọng. Khi nắm giữ được tỷ lệ 36% này, tỷ lệ vốn góp trong công ty không đủ 65% sẽ không một ai có thể tự mình quyết định được toàn bộ các vấn đề kinh doanh của công ty.

Tỷ lệ 51% là tỷ lệ vốn tối thiểu để tiến hành họp cơ quan quản lý và thông qua các quyết định được quy định trong Điều lệ công ty.

Để có thể hiểu thêm về ý nghĩa của những con số tỷ lệ vốn góp, xem thêm video bên dưới nhé!

 

 

Leave a Reply

Contact Me on Zalo
0962610360