Giải quyết lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động

Chấm dứt hợp đồng lao động do giải thể doanh nghiệp

Các trường hợp Doanh nghiệp bị giải thể

1) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn; giải quyết lao động

2) Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

3) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; giải quyết lao động

4) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác. giải quyết lao động

Nghĩa vụ của doanh nghiệp khi chấm dứt hợp đồng lao động do giải thể doanh nghiệp

Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm về vấn đề giải quyết lao động – tức thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên.

Tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động được ưu tiên thanh toán trong trường hợp doanh nghiệp bị giải thể, phá sản.

Tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động được ưu tiên thanh toán trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản.

Chấm dứt hợp đồng lao động phát sinh do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp

Chia doanh nghiệp

Chia doanh nghiệp sẽ dẫn đến sự chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp bị chia. giải quyết lao động

Công ty A bị chia thành công ty B và C thì A chấm dứt tồn tại, B và C được thành lập. giải quyết lao động

Khi đó, B và C có thể tiếp tục sử dụng toàn bộ số lao động của A hoặc không.

Tách doanh nghiệp

Tách doanh nghiệp thì doanh nghiệp bị tách không chấm dứt sự tồn tại.

Công ty A tách thành công ty A và B, A vẫn tiếp tục tồn tại và B được thành lập.

Khi đó, A và B thỏa thuận, thu xếp việc sử dụng số lao động của A.

Hợp nhất doanh nghiệp

Hợp nhất doanh nghiệp thì các doanh nghiệp bị hợp nhất sẽ chấm dứt sự tồn tại.

Công ty A hợp nhất với công ty B thành công ty C thì A và B chấm dứt tồn tại, C được thành lập.

Khi đó, C có thể tiếp tục sử dụng toàn bộ số lao động của A và B hoặc là không.

Sáp nhập doanh nghiệp

Sáp nhập doanh nghiệp thì doanh nghiệp bị sáp nhập sẽ chấm dứt sự tồn tại.

Công ty A bị sáp nhập vào công ty B thì A chấm dứt tồn tại.

Khi đó, B có thể tiếp tục sử dụng toàn bộ số lao động của A hoặc là không.

Mặt khác, các công ty tồn tại sau khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập phải đảm bảo việc làm cho những người lao động của doanh nghiệp bị tổ chức lại. giải quyết lao động

Trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động thì doanh nghiệp phải xây dựng Phương án sử dụng lao động. giải quyết lao động

Xây dựng phương án sử dụng lao động khi tổ chức lại doanh nghiệp

Nội dung phương án sử dụng lao động

Phương án sử dụng lao động bao gồm những nội dung sau:

– Số lượng và danh sách người lao động tiếp tục được sử dụng, người lao động được đào tạo lại để tiếp tục sử dụng, người lao động được chuyển sang làm việc không trọn thời gian;

– Số lượng và danh sách người lao động nghỉ hưu; giải quyết lao động

– Số lượng và danh sách người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động;

– Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động và các bên liên quan trong việc thực hiện phương án sử dụng lao động;

– Biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện phương án.

>>> Giải quyết bảo hiểm khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động

Điều kiện áp dụng Phương án sử dụng lao động

Khi xây dựng phương án sử dụng lao động, người sử dụng lao động phải trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Phương án sử dụng lao động phải được thông báo công khai cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được thông qua.

>>> Dịch vụ Tư vấn pháp lý doanh nghiệp theo vụ việc tại Monday VietNam

Rate this post

MDVN & ASSOCIATE

  • E-mail: phaply@mondayvietnam.com
  • Hotline: 08 1900 2600
  • Trụ sở: 25 Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Tây Nguyên: 124 Ngô Quyền, Phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, ĐakLak.
  • Hà Nội: Tầng 5, Số 4, Ngõ 81 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa.
  • Miền Trung: 4/4/113 Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế.